‘Call of Duty: Modern Warfare II’ และ ‘God of War’ ท่ามกลางผู้ได้รับการเสนอชื่อสมาคมเครือข่ายเสียงเกม (พิเศษ)

“ Call of Duty : Modern Warfare II” และ “God of War” เป็นหนึ่งในผู้เข้าชิง รางวัล Game Audio Network Guild (GANG) ประจำปีครั้งที่ 21 ผู้ได้รับการเสนอชื่อครอบคลุม 26 หมวดหมู่...